ÜMİT ŞİMŞEK

Bugün halka mal olmuş nice eserler, nice şahsiyetler ve nice hareketler vardır ki, bir zaman onlara taraftar olmak, hele onların faal bir hizmetkârı ve savunucusu olmak, bir cesaret meselesi teşkil etmiş ve ciddî bir fiyat ödemeyi gerektirmiştir. Yıllar geçer, mücadeleler güç kazanır, vaktiyle suç sayılan düşünce ve eylemler özgür ortamlara taşınır. Fakat bunlar kendi kendisine olmaz. Dâvâları, ancak onlara gönül vermiş kahramanlar özgür ortamlara taşırlar. Bunun için çile çekerler, fiyat öderler, hayatlarına varıncaya kadar ellerinde ne varsa ortaya dökerler.

Ülkenin tek parti istibdadı altında bulunduğu yıllarda Konya’da bir lise öğrencisi iken Risale-i Nur’u tanıyan ve kendisi gibi bir grup gençle birlikte bir iman mücadelesi içinde yer alan Ziya Nur Aksun, insanlık tarihinin böyle kahramanlarından biridir. Onun eserleri arasında Risale-i Nur hareketini de saymak gerekir; çünkü bu hareket bugünlere kadar gelmiş ve bir özgürlük ortamına kavuşmuşsa, bu, Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman ile beraber, onun etrafında halkalanan Ziya Nur ve benzeri insanların ileri görüşlülükleri ve fedakârlıkları sayesinde gerçekleşmiştir.

Ziya Nur ve arkadaşları, Risale-i Nur ile Müellifini tanıdıkları zaman, toplumun büyük kesimi, özellikle bürokrasi, burnunun ucunu görebilecek durumda değildi. Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un Türk milleti için taşıdığı önemi, ancak o günün kısır bakış açısından kurtulabilen ve istikbale nüfuz edecek bir nazar sahibi olan kimseler görebiliyordu. Hukuk Fakültesi öğrencisi iken kaleme aldığı satırlarda, Ziya Nur Aksun, memleketin hızla sürüklenmekte olduğu istikbalde Bediüzzaman gibi bir şahsiyete duyulacak olan ihtiyaca dikkatleri çekmek için işte böyle çırpınıyordu:

Bediüzzaman, mâhut ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimaî seyrimizi, mânevî değerler bakımından bir nur-u imanî ve ziya-yı irşadî ile taht-ı emniyete almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin, kendi kendini idare etmek; bilmemenin, körü körüne idare olunmak hakikatine vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır.

 

Bediüzzaman, ahlâkî kıymetler ve millî hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak kat-ı mesafe edemediğini, bu mânâ ve şekil muvacehesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin, istikbalde milletimizin rüyet ufkunda bir kara belâ olacağı hakikat-i kat’iyesini gözlere sokan ve çare-i halâsı da gösteren kimsedir.

 

Bediüzzaman, şark ve garp arasındaki azîm mufarakatın, şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neş’et ettiğini gören ve asrın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde şahsiyet mefhumunun ilâhî yüksekliğini gönüllerin mihrak noktasında sembolleştirmeye tevessül eden âlimdir.

 

Bediüzzaman, hür adamların, hür memleketinin ilâhî kuruluş felsefesini, akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır.

Bu necip millet, Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat putunu deviren insanların hizmetine çok, ama çok muhtaçtır.

Risale-i Nur hareketi üzerindeki baskılar, tek parti döneminden sonra da uzun yıllar boyunca devam etti. Ziya Nur Aksun ve arkadaşlarının gençlik yılları, bu baskılar karşısındaki yaman mücadelelerle geçti. Fakat geçen yıllar, bu hareketin hiç durmaksızın büyümesine şahit oldu. Nihayet gün geldi, bu eserler serbestçe yayınlanıp serbestçe okunur oldu. Bu arada Bediüzzaman’ı bu millet de, İslâm âlemi de, dünya da tanımaya başladı. Her yıl, ABD’den Avustralya’ya kadar, Müslüman ve gayrımüslim yüzlerce bilim adamının tebliğleriyle, Bediüzzaman için uluslararası sempozyumlar düzenlenir oldu.

Bu ülkenin yetiştirdiği değerleri olağan zamanlarda takdir edip onlara sahip çıkmak da hiç kuşkusuz bir fazilet örneğidir. Ancak, böyle bir geleceği en çetin şartlar altında iken görebilmek ve bütün dünya onların karşısındayken bu değerlere sahip çıkabilmek pek az kimseye nasip olur.

Bugün insanlar herhangi bir anda polis baskınına uğrama endişesi taşımaksızın, kaloriferli evlerinde, konforlu koltuklarına kurulmuş bir şekilde çaylarını yudumlayarak Risale-i Nur’u keyifle okuyabiliyorlarsa, bunda payı ve ecri bulunan kahramanlardan birisi de Ziya Nur Aksun’dur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız