Onun nuru yeryüzünü kapladı

Nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki; böyle bir zâtın bütün dâvâlarının esası olan “Lâ ilâhe illâllah”ı, bütün meratibiyle beraber kabul etmesin?

Bir salâvat hazinesi: Risale-i Nur (1)

Risale-i Nur, bir iman, tefekkür ve ubudiyet hazinesi olmanın yanı sıra, bir de salâvat hazinesidir.

Her derdin devâsı Sünnette

Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın

Elçiliği dünyanın, kulluğu âhiretin sebebi

Nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, “Levlâke...” sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi.

8. Dünyayı aydınlatan nur

Âhirzaman Peygamberinin (a.s.m.) bu âlem için ne mânâ ifade ettiğini görmek için, ona “büyük resim” içinde bakmak gerekir: Tıpkı Bediüzzaman’ın gösterdiği gibi.

Resulullah’a benzemenin iki yolu

Onun Sünnetine uymak ve fiil ve hareketlerde ona benzemeye çalışmak, insanlık için en büyük maksat ve en mühim vazifedir.

Kâinat onsuz olur mu, olmaz mı?

Resulullah (a.s.m.) olmazsa bu kâinat da olmaz; bunu hiçbir itiraza mahal bırakmayacak şekilde açıklamak, Risale-i Nur'un en önemli özelliklerindendir.

4. Merak edilecek haberler burada

Peygamberimiz (asm) öyle acaib bir âlemden hakikî olarak bahsediyor ve öyle bir inkılâbdan haber veriyor ki, binler küre-i arz bomba olsa patlasalar, o kadar acib olmaz.

Bir salâvat hazinesi: Risale-i Nur (2)

Risale-i Nur Külliyatında yer alan salâvatlar ve mealleri.

Bütün bunları yapan bir ümmî zat!

O zât (a.s.m.), öyle bir şeriat ve bir İslâmiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur.