cansipâr

cansipâr Farsça / sıfat “Feda eden” mânâsındaki “sipâr” kelimesinin, anlamını yakından bildiğimiz “cân” kelimesine eklenmesiyle gelmiş bir birleşik isimdir. “Canını fedâ eden” mânâsına gelir. Bu kelimenin “siper” kelimesiyle bir ilgisi yoktur; dolayısıyla “cansiper” şeklindeki yazım da...

Hz. Ömer’in adaletinde dil hatâsının cezası: kırbaç

Hadis âlimi Prof. Dr. İbrahim Canan, “Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye” adlı kapsamlı eserinde, Resulullahın (s.a.v.) ve Sahabîlerinin dil konusunda ne kadar hassas davrandıklarını ve en küçük bir dil hatâsına müsamaha gösterkmediklerini, son derece çarpıcı...

vâ esefâ

vâ esefâ / vâ hayretâ / vâ hayfâ / vâveylâ

laikçi

Türkçe kaidelerine aykırı, uydurma bir kelime.

Kum şeytanı yok, medya şeytanları var!

Meteorolojik bir olay, Batı’nın çanak yalayıcısı medya tarafından dilimize “dust devil”in tercümesi olarak “kum şeytanı” şeklinde sokulmak isteniyor. İnançlı olarak bildiğimiz medyanın da bir kısmı, maalesef, bu deyimi sorgulamadan ve araştırmadan, aynen onlardan iktibas ederek...

“Tanrı” ismi nerede kullanılır, nerede kullanılmaz?

"Tanrı" ne demektir? Allah'a "Tanrı" denebilir mi?

nâfile

isim / sıfat Arapça. Çoğulu: nevâfil Mecburî olmadan yapılan şey. Nâfile ibadet: Yapılması mecburî olmayan, ancak yapana sevap kazandıran ibadet. (Bu mânâ, 2. maddede gelecek anlam ile karıştırılmamalıdır.) Boşuna, beyhude, faydasız. "Nâfile yorulma."

semâî

semâî Arapça / sıfat / isim Semâ’a, yani, işitmeye ait; işitme yoluyla elde edilen, öğrenilen. Türk mûsikîsinde 3 zamanlı usul. Yürük semâî, sengin semâî, aksak semâî, yine mûsikîmizde birer usul adıdır ve birer sıfat tamlamasıdır. Bunlardan...

İdol: putperest kültüründen özenti yoluyla devşirilmiş bir kelime

İDOL: Yunancadan Latinceye, oradan da Fransızca ve İngilizceye geçmiş bir kelimedir. Asıl anlamı “put” demektir. İngilizcede mecaz olarak, taparcasına sevilen ve/veya örnek alınan kimse anlamına da kullanılır. Yanlış fikir, aldatıcı kavram mânâsına da gelir. Maalesef...