Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en cüz’î bir hizmeti, bir faaliyeti, bir yardımı, bir desteği en...

Hayalî Ziyaeddin yerine Hayalî Bediüzzaman mı?

Hayalî Ziyaeddin vakıasını anlatarak biz son derece önemli bir ölçü ile donatan Bediüzzaman, şimdi bir kısım takipçileri tarafından “Hayalî Bediüzzaman” haline getirilmek isteniyor. Son zamanlarda peş peşe yaşanan üç ayrı hadisede, tıpkı kendisinin anlattığı vak’adaki...

“Hayalî Ziyaeddin” mektubu

Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta'dil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk-elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye...

Risale-i Nur’un “mehdi”cilere ihtiyacı yok

Risale-i Nur’un kazandığı muzafferiyetler bazılarının kıskançlığını tahrik ediyor; bazıları da Risale-i Nur’a iyilik yapıyorum zannıyla onlara yardım ediyor.

Muzaaf hıyanetin diğer adı: “Zübeyrî (!) çizgi”

Risale-i Nur hizmetini kendi emellerine âlet etmek isteyen bir güruh, sapık fikirlerini “Zübeyrî çizgi” etiketi altında pazarlıyor.

Bir derste Nur cemaatinin gerçeğini taklidinden ayırma teknikleri

23 Kasım 2013 tarihinde Son Devir’de yayınlanan yazımızı, zaman ve zemin mucibince tekrar hatırlıyoruz.

Kimler fazilet naşiri olabilir?

Kâinattaki güzelliklerden önce kendi hizmet arkadaşlarında ve bilhassa seleflerindeki güzellikleri gören ve gösteren insanların meydana getirdiği topluluğa Nur cemaati denir.

“Sırran tenevveret” nedir?

Bediüzzaman hayatı boyunca Medresetü'z-Zehrâ idealinin peşindeydi. Allah, onun bu duasını çok daha güzel bir şekilde kabul etti.

Nur hizmetinin üsleri: medreseler

Risale-i Nur hizmetinin yegâne ve değişmez üsleri olan medreselerde neler yapılır, neler yapılmaz?

Nur derslerinde Risale-i Nur okunur

İslâm’a hizmet etmenin pek çok yolu vardır. Risale-i Nur yoluyla hizmet etmek ise, Risale-i Nur’ları okumak ve okutmakla olur.