Bu küfürbazlar nereden çıktı?

Şimdiye kadar daima edep, ahlâk ve fazilet timsali talebeleriyle temayüz etmiş olan Risale-i Nur’u okuyanlar arasında nasıl oluyor da bugünkü gibi küfürbazlar zuhur edebiliyor?

Ene’lerin cirit attığı meydan

Yorumculuğun getirdiği problemleri birçok sahada yaşadığımız gibi, en vahim şekilde Kur’ân konusunda yaşıyoruz.

Risale-i Nur’un “mehdi”cilere ihtiyacı yok

Risale-i Nur’un kazandığı muzafferiyetler bazılarının kıskançlığını tahrik ediyor; bazıları da Risale-i Nur’a iyilik yapıyorum zannıyla onlara yardım ediyor.

Risaleler niçin tekrar tekrar okunur?

Bediüzzaman’ın kendisi de müellifi olduğu eserleri tekrar tekrar okumaya ihtiyaç hissettiğini ve her defasında ayrı bir zevk aldığını yazıyor.

Özgürlüğün getirdiği tehlikeler

Risale-i Nur hizmeti, serbest zamanlarda daha başka yönden gelen bir tehlikeyle karşı karşıyadır ve buna karşı koymak daha zor olabilir.

Bir deve sağımı cihad mı, yetmiş senelik namaz mı?

- Ümmetin en küçük bir meselesini en büyük bir şahsî kemalât meselesinden daha üstün görmekte zorlanıyorsanız, - Maddî veya manevî cihadın her türlüsüne ait en cüz’î bir hizmeti, bir faaliyeti, bir yardımı, bir desteği en...

Hizmet yorumlamak mıdır?

Bediüzzaman hiçbir eserinde talebelerine "Risale-i Nur'u yorumlayın" şeklinde bir görev tevdi etmemiştir.

Nurcuların büyük şirketi

Bediüzzaman, Nur talebelerinin “haberimiz yokken tahakkuk eden” büyük bir manevî şirkete ortak olduklarını haber veriyor.

Nur hizmetinin üsleri: medreseler

Risale-i Nur hizmetinin yegâne ve değişmez üsleri olan medreselerde neler yapılır, neler yapılmaz?

Hayalî Ziyaeddin yerine Hayalî Bediüzzaman mı?

Hayalî Ziyaeddin vakıasını anlatarak biz son derece önemli bir ölçü ile donatan Bediüzzaman, şimdi bir kısım takipçileri tarafından “Hayalî Bediüzzaman” haline getirilmek isteniyor. Son zamanlarda peş peşe yaşanan üç ayrı hadisede, tıpkı kendisinin anlattığı vak’adaki...