Miracın hikmeti,

– Sâni’-i Mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecellî-i muhabbetin bütün envâını bir noktada, bir aynada görmek

– ve bütün envâ-ı cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için,

– şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde

– ve kalbi, o şecerenin hakaik-i esasiyesini istiab edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zâtı,

– o mebde-i evvel olan çekirdekten, tâ münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir Miraç ile,

– o ferdin kâinat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celb etmek ve rüyet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki hâlet-i kudsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için,

– kelâmıyla taltif edip fermanıyla tavzif etmektir.

— Sözler

***

En mükemmel rehber

Hem Rabbü’l-Âlemîn, meyve-i âlem olan insana, âlemi içine alacak bir vüs’at-i istidad verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyyâ ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptelâ olduğundan, bir rehber vasıtasıyla, yüzlerini kesretten vahdete, fâniden bâkiye çevirmek istemesine mukabil; en âzamî bir derecede, en eblâğ bir surette, Kur’an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda îfa eden, yine bilbedahe o zâttır.

İşte mevcudatın en eşrefi olan zîhayat; ve zîhayat içinde en eşref olan zîşuur; ve zîşuur içinde en eşref olan hakikî insan; ve hakikî insan içinde geçmiş vezaifi en âzamî bir derecede, en ekmel bir surette îfa eden zât, elbette o Mirac-ı azîm ile Kab-ı Kavseyn’e çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-i gaybiyesini görecek, yine o olacaktır.

— Sözler

***

İnsanlığın bülbülü

Bütün bülbüllerin en efdali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bâhiri ve en azîmi ve en kerîmi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etemm ve şükürce en eamm ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel, kâinat bostanında, arz ve semâvâtın bütün mevcudatını lâtif secaatıyla, leziz nağamatıyla, ulvî tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren, nev’-i beşerin andelib-i zîşanı ve benî-Âdemin bülbül-ü zü’l-Kur’ân’ı: Muhammed-i Arabî’dir.

— Sözler

1 YORUM

  1. ben buna ne diyeceğim buna karşı bir şey denebilirmi yalnız bir şey derimki elhamdülillah vehim ve heva tehakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindeanlardan halas oldum ve inandımki bu karmakarışık ve kararsız misafirhanelerden başka bir kurbu şahanede bir diyarı saadet vardır bizler ona namzediz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız