ABDULLAH LÜTFİ ÖZERDEM (SAATÇİ LÜTFİ)

(1881-1974)

Ispartalı ilk Nur talebelerinden. 1935 yılında Üstadıyla birlikte Eskişehir Hapishanesinde yattı.

***

Bediüzzaman’ın bir talebesine mektubundan:

“Kardeşim Lütfi’nin On Üçüncü Söz’üne bak, bana bir nüsha yaz. Kur’ân lâfzında tevafuku muhafaza et. Lütfi başka risaleleri yazsın.”

***

Barla Lâhikasından:

Saatçi Lütfi Efendinin fıkrasıdır: İ’câz-ı Kur’âniyeden İhlâs-ı Şerîfle Muavvizeteyn ve Fatiha-i Şerife sûrelerinin tevafukat-ı hurufiye sırlarını gösteren, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Remzini aldım ve okudum. Neşir buyurulan işbu risaledeki tevafukat, şimdiye kadar emsâli nâmesbuk bir sırrı meydana koymuş. Bu hususa dair mütalâada bulunmak, kuvve-i kalemiyemin ve havsala-i mevcudemin kat kat fevkinde bulunmakla beraber, afv-ı Üstadânelerine mağruren şu kadar diyebilirim ki: Neşir buyurulan risaledeki izahat, herhangi bir bedbîn ve kör olan bir gafili uyandırmaya ve hattâ bütün mevcudiyetiyle kararmış kalbleri tenvire ve irşada pek büyük delil bulunduğundan, Muhterem Üstadımızın tasavvurî kararı veçhile, her ferdin Kur’ân-ı Azîmü’l-Burhandaki mucizatı görmesi için Kur’ân’ın baş tarafına derci hususu pek muvafık görüldüğünü arz eylerim, Efendim Hazretleri.

— İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Kastamonu Yılları sergi katalogundan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız