Hayalimize binip Arap Yarımadasına gidiyor ve Resulullah’ı (a.s.m.) iş başında seyrediyoruz.

 

Görüyoruz ki, insanlık âleminin en önemli üç sorusuna cevap veriyor.

 

Ayrıca, bütün insanları arkasında toplamış, ellerini açmış, Yer ve Gökler Rabbine bütün zamanların en büyük yakarışlarını sunuyor.

ÜÇ MÜTHİŞ SUAL

Eğer istersen, gel, Asr-ı Saadet’e, Ceziretü’l-Arab’a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak:

Hüsn-ü sîret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zâtı görüyoruz ki, elinde mu’ciznüma bir kitap, lisanında hakaik-aşina bir hitap, bütün benî-Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor.

Sırr-ı hilkat-ı âlem olan muammâ-i acibânesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş sual-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suallerine mukni, makbul cevap verir.

***

BÜTÜN MAHLÛKATIN DUASI

Gel gidelim, şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar.

Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali “Evet, evet biz de istiyoruz” diyorlar. Onu tasdik ve teyid ediyorlar.

Şimdi dinle, bu padişahın sevgilisi diyor ki:

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız!

Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster.

Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et.

Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.

Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir.

Bizi zeval ve teb’îd ile tâzib etme.                               

Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyetini başı boş bırakıp idam etme”

diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun.

Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah, hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir adamın en ednâ bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir yaver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin?

— Sözler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız